Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Antikorupcijska mreža u Bosni i Hercegovini - ACCOUNT
28. Sep. 2017.
POZIV ZA USLUGE STRUČNOG KONSULTANTA
Uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao nositelj i INFOHOUSE kao glavni partner programa Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT pružaju tehničku, savjetodavnu i aktivističku podršku organizacijama civilnog društva u njihovom djelovanju na prevenciji i borbi protiv korupcije u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini (BiH) od 2012.g. ACCOUNT raspisuje poziv za stručnog konsultanta.

1.UVOD

Uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao nositelj i INFOHOUSE kao glavni partner programa Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT pružaju tehničku, savjetodavnu i aktivističku podršku organizacijama civilnog društva u njihovom djelovanju na prevenciji i borbi protiv korupcije u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini (BiH) od 2012.g. ACCOUNT je danas neformalna mreža koju čini preko 90 organizacija civilnog društva, institucija sistema, medija i pojedinaca. 

Od svog osnivanja,  ACCOUNT je aktivni učesnik u inicijativama i reformama vezanim za borbu protiv korupcije na svim razinama vlasti u BiH. ACCOUNT primarno djeluje na zagovaranju i promociji antikorupcijskih incijativa u sektorima obrazovanje, zdravstvo, javne nabavke, zaštita zviždača i zapošljavanje u javnom sektoru, kao i izradi strateških dokumenata za borbu protiv korupcije na općinskom i kantonalnom nivou. 

Protekle četiri godine, ACCOUNT je kroz Sektorsku grupu  Obrazovanje, radio na uvođenju antikorupcije kao nastavne jedinice u osnovne i srednje škole u skladu sa sa Akcionim planom  državne Strategije za borbu protiv korupcije (2105-2019).  Uz tehničku podršku državnoj 

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO) izrađeni su nastavni planovi iprogrami (kurikulumi) za antikorupcijsko obrazovanje. 

U 2016.g. ACCOUNT bilježi organizovanje pilot časova u 35 osnovnih i srednjih škola u Hercegovačko-neretvanskom kantonu,Kantonu Sarajevo u Federaciji BiH i u regiji Bijeljina u Republici Srpskoj. Obrazovni sistem koji promovira borbu protiv korupcije predstavlja snažan instrument za vršenje pritiska na institucije da rade odgovornije, transparentnije i spriječe pojavu koruptivnih postupaka.

U 2017. godini, na zahtjev USAID-a,  ACCOUNT će provesti monitoring  primjene antikoruptivnih časova i ispitati efekte njihove primjene u 35 izabranih škola koje su uvele antikoruptivne pilot časove u nastavni plan i program. Za tu aktivnost, ACCOUNT će angažovati eksperta u sektoru obrazovanja koji će izraditi metodologiju i upitnik o uticajima antikorupcijskog obrazovanja na percepciju učenika o korupciji prije i poslije pohađanja antikorupcijskih časova. Sve potrebne podatke za pripremu metodologije obezbjediće liderska organizacija Sektorske grupe Obrazovanje, CROA/Sarajevo, a prikupljanje podataka će sprovesti članice Sektorske grupe. CROA će, također, biti zadužena za utvrđivanje validnosti podataka kroz monitoring posjete izabranim školama (uzorak 30% škola).  Stručni konsultant će napraviti analizu nalaza sa preporukama za daljnji rad koji će biti javno publikovani.

  

2.OPIS POSLA

Stručni konsultant će biti angažovan na sljedećim poslovima: 

1.U saradnji sa liderskom organizacijom upoznati se sa procesom uvođenja antikoruptivnih časova u izabranim školama

2.Izraditi metodološki pristup sa upitnikom koji će sadržati set pitanja koja se odnose na: (i) mjerenje  efekata primjene antikoruptivnih časova u izabranim školama, i (ii) njihov uticaj na (promjenu) percepcije učenika o korupciji    

3.U saradnji sa liderskom organizacijom napraviti plan elektronskog prikupljanja podataka u izabranim školama i monitoring posjeta kako bi se ustanovila validnost prikupljenih podataka

4.Napraviti Izvještaj o ispitivanju efekata primjene antikoruptivnog obrazovanja u izabranim školama koji sadrži:

- Sažetak aktivnosti sa glavnim nalazima ispitivanja

- Analizu (kvantitativnu i kvalitativnu) odgovora iz upitnika sa mjerljivim rezultatima 

- Zaključke i preporuke za unapređenje aktivnosti


3.VREMENSKI OKVIR

Predviđeni period angažmana je 10 dana u periodu od 1. oktobra do 15. novembra, 2017.


4.IZVJEŠTAVANJE I KOMUNIKACIJA

U skladu sa opisom posla, stručni konsultant je nadležan za:

1.Pripremu upitnika, obradu i analizu prikupljenih podataka o efektima primjene antikoruptivnih časova u izabranim školama

2.Pripremu i dostavu izvještaja sa sažetkom, analizom, zaključkom i preporukama

3.Prezentaciju rezultate na radnom sastanku sa predstavnicima ACCOUNT-a


5.KVALIFIKACIJE

Stručni saradnik treba da posjeduje sljedeće kvalifikacije:

1.VSS, poželjno titula magistra društvenih nauka  

2.Iskustvo u izradi zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa u oblasti antikorupcije i procjeni njihove primjene u nastavi

3.Poznavanje ciljeva i aktivnosti projekta ACCOUNT

4.Dobre komunikacijske vještine;

5.Dobre vještine prezentacije i izvještavanja

 

6.USLOVI

Zainteresovani kandidat treba da dostavi kratak opis aktivnosti i CV

S obzirom da se radi o specifičnom zadatku za čiji angažman je potrebno posebno znanje i iskustvo u ovoj oblasti, kao i poznavanje aktivnosti ACCOUNT-a u sektoru obrazovanja, prednost prilikom angažmana imaće učesnici sa predhodnim iskustvom u izradi nastavnih planova i programa i pračenju njihovih efekata u obrazovanju.  

Za sve dodatne informacije koje se odnose na ovaj opis posla možete kontaktirati:

Amru Softić, Menadžerica za razvoj programa, INFOHOUSE, amra@infohouse.ba,

tel/fax 033 209 304, 200 538

Poziv je otvoren 7 dana od dana objavljivanja poziva