Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
25. Okt. 2017.
Neophodno poboljšati sistem javnih nabavki u svim oblastima
Brojne konstruktivne diskusije svih učesnika radionice rezultirale su donošenjem sljedećih usaglašenih zaključaka

Dvodnevna radionica „Sistem javnih nabavki u BiH: Unapređenje prakse i legistlative“, koju su organizovali Antikorupcijska mreža ACCOUNT i Agencija za javne nabavke, završena je danas u Sarajevu.

 

Radionica je okupila predstavnike državnih institucija i organizacija civilnog društva kako bi  diskutovali o ključnim problemima u oblasti javnih nabavki i kako bi zajedno pokrenuli nove inicijative koje će unaprijediti učinkovitost sistema javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

 

Drugog dana radionice učesnici su diskutovali o temama: Anti-korupcione inicijative za unapređenje sistema javnih nabavki; primjena i rezultati E-aukcije i nadogradnja portala javnih nabavki.

 

 

Brojne konstruktivne diskusije svih učesnika radionice rezultirale su donošenjem sljedećih  usaglašenih ZAKLJUČAKA:

 

potreba usklađivanja prijedloga nevladinog sektora za izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama sa prijedlozima planiranim od strane Radne grupe za izmjenu zakona;

potreba jačanja kapaciteta Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje žalbi, u cilju podsticaja većeg broja podnošenja krivičnih i prekršajnih prijava;

podrška nadogradnji Portala javnih nabavki (E-aukcija, E-katalozi...) u cilju smanjenja komunikacije licem u lice, odnosno smanjenja mogućnosti za korupciju;

uključivanje institucija koje se bave finansijskim istragama (poreske uprave, SIPA...) u istraživanje krivičnih djela vezanih za javne nabavke;

potreba jačanja kapaciteta pravosudnih i policijiskih institucija na nižim nivoima (entitetski, kantonalni) u procesuiranju krivičnih djela vezanih za javne nabavke;

zagovaranje izdvajanja posebnog krivičnog djela ‘’Zloupotreba u postupku javnih nabavki’’ u Krivičnom zakonu BiH;

definisanje roka od 60 dana od podnošenja žalbi za hitno postupanje u upravnim sporovima vezanim za javne nabavke;

poboljšanje komunikacije između Agencije za javne nabavke, Ureda za razmatranje žalbi i pravosudnih institucija;

potreba uključivanja Konkurencijskog vijeća u rješavanje zloupotreba od strane ponuđača u javnim nabavkama;

potreba uvezivanja Ureda za razmatranje žalbi sa Portalom javnih nabavki;

potreba rješavanja zloupotreba tehničke specifikacije;

potreba aktivnog uključivanja NVO sektora u postupke javnih nabavki – GRAĐANSKI NADZORNIK;

nužnost sankcionisanja ponuđača zbog kršenja Zakona o javnim nabavkama;

potreba sistemskog sankcionisanja zloupotreba u javnim nabavkama;

potreba organizacije specijalističkih obuka za policiju, tužilaštva, sudove i reviziju;

provođenje proaktivnog monitoringa postupaka javnih nabavki kojim će se nadležnim institucijama (Agencija za javne nabavke, Ured za razmatranje žalbi, tužilaštva, policija...) ukazivati na rizične javne nabavke.

 

 

Osim predstavnika ACCOUNT-a, na radionici su učestvovali predstavnici Agencije za javne nabavke, Ureda za razmatranje žalbi, pravosudnih institucija, revizorskih institucija i nevladinih organizacija.