Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
19.februar 2018.
19. Feb. 2018.
Poziv članicama Mreže ACCOUNT za podnošenje aplikacija za III ciklus grant programa "Monitoring i izvještavanje o korupciji u odabranim sektorima"
Cilj grant programa je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje monitoringa, prikupljanje i obradu podataka o korupciji u odabranim sektorima: javne nabavke, zaštita zviždača, zapošljavanje u javnom sektoru, zdravstvo, obrazovanje

Centar za razvoj medija i analize (CRMA) kao nositelj i INFOHOUSE kao glavni partner programa Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT, koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), poziva sve zainteresovane članice Mreže ACCOUNT da podnesu prijedloge projekata usmjerenih na aktivnosti monitoringa u oblastima: javne nabavke, zaštita zviždača, zapošljavanje u javnom sektoru, zdravstvo i obrazovanje. Cilj ove aktivnosti je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje monitoringa, prikupljanje i obradu podataka o korupciji u odabranim sektorima.

ACCOUNT će dodijeliti sredstva za aktivnosti usmjerene na monitoring i izvještavanje o efikasnosti realizacije antikoruptivnih mjera predviđenih akcionim planovima za provođenje strategija za borbu protiv korupcije na entiteskim i kantonalnim nivoima.

Treći ciklus finansiranja će biti dodijeljen za period od šest mjeseci, sa početkom izdavanja  sredstava najkasnije u aprilu 2018. i završetkom u oktobru 2018. godine.

ACCOUNT će dodijeliti sredstva za ukupno pet (5) organizacija članica Mreže, za projekte provođenja monitoringa u sektorima: javne nabavke, zviždači, zapošljavanje u javnom sektoru, zdravstvo i obrazovanje. Maksimalan iznos sredstava po jednom grantu je 5,000 $ i biće dodjeljen članicama Mreže koje dostave najbolje prijedloge, čime dobijaju i status liderskih organizacija u monitoring timovima. Članice Mreže čiji projektni prijedlozi ne zadovolje kriterije za dobijanje statusa liderske organizacije, mogu dobiti status watch dog organizacije (članica monitoring tima).

Komponenta “Monitoring i izvještavanje o korupciji u odabranim sektorima” podrazumjeva: formiranje pet (5) monitoring timova; 1 tim = do 5 organizacija (liderska organizacija + watch dog organizacije).

Sredstva će biti dodijeljena putem konkurentnog procesa. Selekciona komisija sastavljena od tri predstavnika Centra za razvoj medija i analize  (CRMA) će pregledati dostavljene aplikacije i dati ocjenu o relevantnosti.
Poziv ostaje otvoren dvije (2) sedmice od dana objavljivanja, od 19. februara 2018. - 05. marta 2018. do 17:00 sati.

Preuzmite Aplikacioni obrazac i Uputstvo za aplikante

Aplikacije, potrebna dokumentacija i upiti, dostavljaju se isključivo elektronski na adrese  mirela@account.ba i tatjana@account.ba