Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
26. Sep. 2018.
Nužno usvajanje adekvatnih podzakonskih akata
Usvojeni Zakon o državnoj službi Bosansko-podrinjskog kantona donosi prelazna rješenja ka objektivizaciji i zaštiti od korupcije kod zapošljavanja u državnoj službi. Do isteka roka od 6 mjeseci, koliko je Zakonom predviđeni rok u kome se podzakonski akti moraju donijeti, primjenjuje se neadekvatna Uredba o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Praksa u oblasti zapošljavanja dokazuje da se legislativne manjkavosti obilato koriste za koruptivno zapošljavanje. Analiza zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Bosansko-podrinjskom kantonu, koju je danas predstavio Helsinški odbor za ljudska prava, lider ACCOUNT Sektorske grupe “zapošljavanje” pokazuje da je potrebno usvajanje adekvatnih podzakonskih akata obzirom da federalni propisi koji se trenutno primjenjuju u ovom kantonu propisuju da rukovodilac ima diskreciono pravo da odabere kandidata bez objektivno utvrđenih smjernica, da kandidati koji ne budu odabrani ne mogu štititi svoja prava u žalbenom postupku, te da je provođenje intervjua neadekvatno definisano.


“Legislativa omogućuje rukovodiocu da izabere jednog od više kandidata koji su ostvarili jednak broj bodova na osnovu usmenog intervjua bez objektivno utvrđenih smjernica.  Također, dva člana komisije za odabir kandidata direktno odgovaraju rukovodiocu, čime se dovodi u pitanje nepristrasnost i nezavisnost komisije. Nužno je da se proces zapošljavanja u državnu službu učini trasnparentijim, da se adekvatnije uredi provođenje intervjua i da se diskreciona ovlaštenja rukovodioca organa uprave ukinu čime bi se prevenirala korupcija”- izjavila je Mirjana Ćuskić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.

 

''Pozitivno je što je BPK usvojio Zakon o državnoj službi. Međutim, nisu doneseni podzakonski akti koji treba da bliže odrede oblast zapošljavanja. U izostanku podzakonske regulative, u BPK se primjenjuju federalne uredbe koje su preširoke i potrencijalno koruptivne'' - dodaje Ćuskićeva.


Helsinški odbor za ljudska prava je analizirao zakonodavni okvir u ukupno 7 kantona u BiH (Posavski, Bosansko-podrinjski, Tuzlanski, Srednjo-bosanski, Zeničko-dobojski, Unsko-sanski), u okviru projekta Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.