Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
Brisel „izrešetao“ domaće institucije o javnim nabavkama
02. Nov. 2012.
EU: Koliko ste tendera poništili zbog korupcije?
Također, zatražen je i jasan odgovor na pitanje u koliko je slučajeva naručilac poništio tender, obustavio postupak ili odustao od zaključenja ugovora zbog koruptivnih radnji u posljednjih pet godina. Iako je Evropa na to pitanje tražila sveobuhvatan odgovor sa statistikama, primjerima, najčešćim razlozima za te radnje, opširnije objašnjenje je izostalo

Vijeće ministara BiH prekjučer je usvojilo odgovore na Listu 155 pitanja Evropske unije za poglavlja 5. i 7. Javne nabave i Okoliš, a koje je Direkcija za evropske integracije dostavila Evropskoj komisiji u skladu s rokovima u Mapi puta za ispunjavanje uvjeta za podnošenje aplikacije za članstvo. Opći principi 


Odgovori daju sliku o stanju u ovim oblastima i rezultat su zajedničkog rada državnih, entitetskih i kantonalnih institucija nadležnih za ove oblasti. „Dnevni avaz“ došao je do dokumenta u kojem su sadržani pitanja i odgovori iz 5. poglavlja, a sudeći prema sadržaju na 60 stranica, EU je upitima o javnim nabavkama itekako „izrešetala“ domaće institucije. 


To je vidljivo već na prvom pitanju, u kojem je zatraženo objašnjenje o tome kako regulatorni okvir u BiH uključuje opće principe iz Ugovora o osnivanju EU (transparentnost, jednak tretman, slobodna konkurencija i nediskriminacija). Odgovoreno je da je su Zakonom o javnim nabavkama BiH propisani opći principi iz Ugovora o osnivanju EU. 


Unija je zatražila i listu ugovora koji ne spadaju pod zakonodavstvo o javnim nabavkama, opći opis postupaka javnih nabavki, dodjeljivanja koncesija i javno-privatnog partnerstva te mogu li zainteresirani pristupiti pregovorima, koji su kriteriji dodjele, postoje li lokalni, regionalni ili državni planovi preferencijala i šta oni sadrže...


Evropska unija upitala je domaće institucije i imaju li ikakve planove za izmjenu postojećeg zakonodavstva te zatražila relevantne podatke i vremenske rasporede. Jedno od pitanja bilo je i na koji se način u postojećem zakonodavstvu uzimaju u obzir aspekti korupcije, odnosno sukoba interesa i srodna pitanja. 


Također, zatražen je i jasan odgovor na pitanje u koliko je slučajeva naručilac poništio tender, obustavio postupak ili odustao od zaključenja ugovora zbog koruptivnih radnji u posljednjih pet godina. Iako je Evropa na to pitanje tražila sveobuhvatan odgovor sa statistikama, primjerima, najčešćim razlozima za te radnje, opširnije objašnjenje je izostalo. 

 

 

Konkretni primjeri 


Odgovoreno je, naime, da u Agenciji za javne nabavke do sada nije evidentiran nijedan slučaj poništenja tendera, obustave postupka, odustajanja od zaključenja ugovora zbog koruptivnih radnji u posljednjih pet godina. Istim tempom, i kada je riječ o pitanjima, ali i odgovorima, uslijedio je i nastavak „ispitivanja“. 


Brisel je, naime, zanimalo u koliko su slučajeva državni službenici koji se bave nabavkom ukazali na postojanje sukoba interesa u posljednjih pet godina, a i kod ovog upita zatraženi su statistički podaci i konkretni primjeri. U Agenciji za javne nabavke do sada nije evidentiran nijedan slučaj da su državni službenici koji se bave nabavkom ukazali na postojanje sukoba interesa u posljednjih pet godina odgovoreno je Evropskoj komisiji iz Vijeća ministara.

 

Je li revizija nezavisna?

Evropsku unija zatražila je i odgovore na pitanja ko je nadležan za upravljanje politikama javnih nabavki, koji su zadaci i ovlaštenja tih tijela, broju zaposlenih, koja su tijela odgovorna za postupak revizije je li osigurana njihova nezavisnost u odnosu na naručioca...

(Dnevni avaz)