Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
03. Okt. 2018.
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
Oblast zapošljavanja u javnim službama Zeničko-dobojskog kantona nije regulisana na adekvatan način, te kao takva predstavlja plodno tle za korupciju i nepotizam. Temelj pravne regulative je Zakon o državnoj službi Federacije BiH i Uredba o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji BiH, koji po svojoj opštosti nisu namijenjeni za primjenu na kantonalnom nivou

Nepostojanjem kantonalnog zakona o državnoj službi u Zeničko-dobojskom kantonu usvojene su sve manjkavosti federalne regulative. Ovo potvrđuje i Analiza zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, koju su danas prezentovali predstavnici Udruženja KAM, članica ACCOUNT Sektorske grupe “zapošljavanje”. Analiza pokazuje da rukovodilac ima diskreciono pravo da odabere kandidata bez objektivno utvrđenih smjernica, da kandidati koji ne budu odabrani ne mogu štititi svoja prava u žalbenom postupku, da je provođenje intervjua neadekvatno definisano, te da su čak tri člana komisije za svoj rad odgovorna rukovodiocu organa.


“ACCOUNT je inicirao saradnju sa predstavnicima kantonalne vlasti, sa Timom za borbu protiv korupcije ZDK. Predlagali smo usvajanje Pravilnika o provođenju usmenog intervjua i bodovanju kandidata pri zapošljavanju u organima uprave, kojim bi se prevenirala korupcija i nepotizam, te uspostavili transparentni kriterijumi za zapošljavanje u javnom sektoru, ali nismo naišli na razumjevanje.Nije bilo političke volje, pronalaženi su različiti izgovori” - rekla je Mirhunisa Bektaš iz Udruženja KAM,  koje je sa provodilo zagovaračke aktivnosti u ZDK. Bektaš ocjenjuje da je poseban problem u zapošljavanju u javnim preduzećima.

 

“Oko 70% zaposlenja se odnosi upravo na zapošljavanje u javnim preduzećima. Pravilnik čije usvajanje smo predlagali i zagovarali rješava pitanja rodbinskog i stranačkog zapošljavanja, budući da predviđa davanje izjave kojom kandidat garantuje da nije u rodbinskoj vezi sa rukovodiocem” - kazala je Bektaš.

 

Helsinški odbor za ljudska prava je analizirao zakonodavni okvir u ukupno sedam kantona u BiH (Posavski, Bosansko-podrinjski, Tuzlanski, Srednjo-bosanski, Zeničko-dobojski, Unsko-sanski), u okviru projekta Antikorupcijska mreža u BiH – ACCOUNT.