Svake sekunde u BiH korupcija odnese 47 maraka. Brojač je počeo sa radom 18. augusta 2012. godine.
III ciklus izvještavanja o korupciji u odabranim sektorima
Predstavljamo rezultate monitoringa korupcije
NEDOREČENA REGULACIJA OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU
Federalna legislativa nije adekvatna za kantonalnu primjenu
TUZLANSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nisu otklonjeni uzroci korupcije prilikom zapošljavanja kandidata u državnu službu u Tuzlanskom kantonu
BOSANSKO - PODRINJSKI KANTON - SEKTORSKA GRUPA “ZAPOŠLJAVANJE” PREDSTAVILA REZULTATE ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Nužno usvajanje adekvatnih podzakonskih akata
PREDSTAVLJENI REZULTATI MONITORINGA U SEKTORU ZDRAVSTVA
Prividna transparentnost nabavki lijekova
SREDNJO- BOSANSKI KANTON - PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Mnogobrojna pitanja neregulisana, preuzeta federalna regulativa
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa prividno transparenta i objektivna
MONITORING PRIMJENE ZAKONA O ZAŠTITI “ZVIŽDAČA” U REPUBLICI SRPSKOJ
Formalni uslovi ispunjeni, prijave korupcije izostale
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
Legislativa potencijalno koruptivna, praksa dokazano koruptivna
PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA U JAVNOM SEKTORU
SARADNJA ACCOUNT-a I AGENCIJE ZA JAVNE NABAVKE BiH
01. Nov. 2018.
Efikasna primjena legislative i identifikacija korupcije u javnim nabavkama
Organizacijom edukativnog programa, ACCOUNT i Agencija za javne nabavke su pružile mogućnost predstavnicima tužilaštava u BiH da uspostave efikasniju saradnju sa Agencijom i nevladinim sektorom u cilju prevencije korupcije u javnim nabavkama, efikasnije primjene legislative, pravovremene identifikacije korupcije u postupcima javnih nabavki, te efikasnijeg procesuiranja kršenja zakona.

Tumačenje i primjena Zakona o javnim nabavkama za predstavnike pravosudnih institucija i dalje predstavljaju izazov u praksi. Šta definiše Zakon o javnim nabavkama BiH, a koje novine predviđa Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama; koje su najčešće povrede i oblici kršenja Zakona; kako se provodi monitoring postupaka javnih nabavki, te kako podaci monitoringa mogu biti od koristi tužiocima za vođenje istraga; kakve sve mogućnosti pruža sistem elektronskih javnih nabavki; kako funkcioniše mehanizam inspekcije u sektoru javnih nabavki – ključne su teme edukativnog programa “Sistem javnih nabavki u BiH: Efikasna primjena legislative i identifikacija korupcije”, koji je organizovala Antikorupcijska mreža ACCOUNT u saradnji sa Agencijom za javne nabavke BiH (Doboj,  30-31.oktobar 2018.g.)


Ograničena transparentnost, korupcija, sukob interesa, limitirane mogućnosti malih i srednjih preduzeća za ravnopravno učešće u postupcima nabavki neki su od ključnih problema na koje se pokušalo odgovoriti kroz izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama, koje su trenutno u proceduri razmatranja. Ključne novine koje donose izmjene i dopune, a u čijem formulisanju je učestvovao i ACCOUNT u saradnji sa partnerskim NVO, su povećanje novčanih kazni za kršenje zakona, obavezna podjela predmeta nabavke na lotove, obavezna objava godišnjeg plana javnih nabavki na Portalu javnih nabavki, definisanje sukoba interesa prema evropskim standardima, uvođenje inspekcijskog nadzora i uvođenje posebnog krivičnog djela. Budući da je edukativni program ciljano bio namjenjen tužiocima, u fokusu diskusije su primarno bili inspekcijski nadzor, pokretanje prekršajnih prijava, te identifikacija krivičnih elemenata.

Organizacijom edukativnog programa, ACCOUNT i Agencija za javne nabavke su pružile mogućnost predstavnicima tužilaštava u BiH da uspostave efikasniju saradnju sa Agencijom i nevladinim sektorom u cilju prevencije korupcije u javnim nabavkama,  efikasnije primjene legislative, pravovremene identifikacije korupcije u postupcima javnih nabavki, te efikasnijeg procesuiranja kršenja zakona.

Tužioci su tokom dvodnevnog skupa izrazili stav o potrebi preciznijeg definisanja krivičnog djela i nadležnosti za njegovo procesuiranje kroz izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama.